Polityka Prywatności

 1. Global Income sp. z o.o., z siedzibą w: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 135B, o numerze NIP 586-216-73-15, o numerze REGON 220203276, wpisana do KRS pod numerem 0001000122 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku; o kapitale zakładowym 1.100.000,00 PLN, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem https://boxcity.pl.
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  • Odwiedzających witrynę działającą pod adresem https://boxcity.pl (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie) oraz
  • innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem https://boxcity.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w Spółce lub kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Administratorem Danych Osobowych(ADO) Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.
 4. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych (nr księgi 123130).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wysłania formularza kontaktowego. Pobrane zostaną następujące dane:
  • nazwisko i imię,
  • adres email,
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Spółkę, a w szczególności:
  • odpowiedzi na formularz kontaktowy,
  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  • marketingu usług świadczonych przez Spółkę,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter),
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
 8. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Informacje dotyczące osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody tej osoby.
 10. Każdy osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
 11. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
 12. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego osoby fizycznej, z którego ta osoba łączy się z serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności osoby fizycznej w serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 13. Spółka wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez osobę fizyczną. Pliki Własne Cookies umożliwiają:
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  • dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 14. Spółka wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 15. Spółka może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu odwiedzającego serwis w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Z uwagi na aktywowaną na naszej stronie anonimizację IP, Państwa adres IP jest przed przekazaniem dalej skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 16. Osoba fizyczna może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Zmianę ustawień dla poszczególnych popularnych przegladarek, opisano na stronach:
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Chrome
  • Safari
  • dla pozostałych przeglądarek informacje na temat ustawień prywatności można znaleźć w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki.
 17. Jeżeli osoba fizyczna umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 18. Spółka oświadcza, iż nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 19. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: biuro@boxcity.pl
 20. Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.